© Archeopark Pavlov, 2024 design by Ondrej Hauser developed by Via Aurea
Nastavení soukromí

ROP jihovýchod

Archeostezka Dolní Věstonice - Pavlov

Nejen za zdmi našeho muzea můžete poznat pravěkou kulturu lovců mamutů!

Od roku 2019 je možné se vydat po jejich stopách díky nově vybudované archeostezce. Nově vzniklá 3,5 kilometru dlouhá trasa mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi provádí návštěvníky po 5 nejvýznamnějších archeologických lokalitách lovců mamutů. Je tedy možné se podívat do míst, kde archeologové učinili objevy, které navždy zapsaly oblast pod Pálavou do celosvětové historie. Veřejnosti se tak odhalují místa, kde se například našla slavná Věstonická venuše nebo místo, kde byl objeven dodnes záhadami opředený dolnověstonický trojhrob. Více o vybraných 5 lokalitách najdete níže.  

délka trasy: 3,5 km

počet zastavení: 5

náročnost: střední, pro pěší turisty

Pavlov I
Lokalita Pavlov I byla zkoumána v letech 1952–1972 a 2013–2015. Společně s lokalitou Dolní Věstonice I se jedná o nejvýznamnější sídliště lovců mamutů. Od roku 2016 se na tomto místě nachází Archeopark Pavlov, který moderním způsobem prezentuje mladopaleolitickou kulturu lovců mamutů. 

Dolní Věstonice I
Dolní Věstonice I je lokalita, kde byl v roce 1924 Karlem Absolonem pod záštitou Moravského zemského muzea zahájen první systematický archeologický výzkum na paleolitických lokalitách pod Pálavou. Od roku 1947 až dodnes na tento výzkum navazuje Archeologický ústav AV ČR v Brně. Lokalita je jedinečná pozůstatky loveckého osídlení, širokou škálou uměleckých předmětů (lidské i zvířecí plastiky, ozdobné předměty aj.), antropologickými nálezy a nejstaršími doklady nových technologií, jako jsou výroba keramiky a textilu. Byla zde objevena řada významných artefaktů, například Věstonická venuše. 

Dolní Věstonice III 
Dolní Věstonice III je menší sídliště lovců mamutů situované na návrší, stejně jako další identifikované sídliště v rámci katastru Dolních Věstonic. Lokalita je významná především díky nálezům kamenné industrie, která dokládá kromě osídlení lovců mamutů i stopy staršího osídlení kultury aurignacienu (stáří 40–35 tisíc let). 

Dolní Věstonice IIa
Lokalita Dolní Věstonice IIa je známá již od 30. let 20. století díky povrchovým výzkumům. Vrstva spraše zde nebyla příliš mocná, a tak se nálezy v některých místech dostávaly přímo na povrch. Ve zkoumání této lokality pokračovali badatelé z Archeologického ústavu AV ČR Brno drobnými sondážemi a dalšími povrchovými průzkumy. V letech 1999 a 2012 zde také proběhly plošné záchranné výzkumy. 

Dolní Věstonice II
Lokalita Dolní Věstonice II je obecně známá především díky objevu společného hrobu tří mladých lidí, označovaného také jako dolnověstonický trojhrob. Tato lokalita je rozsáhlým sídlištěm lovců mamutů, které bylo objeveno při těžbě spraší pro hráze Vodního díla Nové Mlýny v letech 1985–1991. I přes velký rozsah lokality jsou na rozdíl od lokalit Pavlov I a Dolní Věstonice I pozůstatky osídlení méně početné a méně variabilní. Pravděpodobně se jedná o sídliště krátkodobějšího charakteru. 

 

Panel Dolní Věstonice I Panel Dolní Věstonice II Panel Dolní Věstonice IIa Panel Dolní Věstonice III Panel Pavlov I

Ke stažení